Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er: FÆGTEKLUBBEN SYDJYLLAND (FKSJ)

Klubbens hjemsted er Kolding kommune.

 

§ 2

Klubbens formål er, ved tilrettelagt træning og gennem afholdelse af og deltagelse i stævner, at vække og vedligeholde lyst og interesse for den frivillige idræt under Dansk Fægte-Forbund, samt i idrætslig henseende at repræsentere klubben udadtil.

 

§ 3

Som medlem kan optages alle.

Indmeldelsen skal ske skriftlig til et bestyrelsesmedlem eller træner.

Indmeldelse gælder som hovedregel for en sæson (1/8 til 31/7), men kan efter aftale med klubbens formand eller kasserer kan en person tegne sig for et 3-måneders medlemskab.

 

§ 4

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 5

FÆGTEKLUBBEN SYDJYLLAND (FKSJ) bestyrelse består af:

- Formand          

- Næstformand/sekretær

- Kasserer

- 2 Bestyrelsesmedlemmer

- 1 suppleant

- 1 Ungdomsbestyrelsesmedlem

- 1 Ungdomssuppleant

                  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme af­gørende. Ungdomsbestyrelsesmedlem har ikke stemmeret.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden. Der udfærdiges referat af hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen i alle forhold og gennem­fører de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

 

§ 6

Bestyrelsesmedlemmerne vælges hver for sig på den ordinære general­forsamling for 2 år ad gangen.

Formanden, 1 bestyrelses medlem, 1 suppleant, ungdomsbestyrelsesmedlem afgår i lige år.

Næstformanden, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, ungdomssuppleant afgår i ulige år.

 

§ 7

Foreningens regnskabsår er 1. JANUAR – 31. DECEMBER.

Kassereren skal inden ge­neralforsamlingen afgive regnskabet til revisorerne.

Regnskabet påføres revisorernes påtegning og forelægges den ordi­nære generalforsamling til godkendelse.

Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

 

§ 8

Revisorerne består af to af den ordinære generalforsamling valgte med­lemmer, der vælges for et år af gangen.

Skulle en revisor få varigt for­fald, kan bestyrelsen udpege en anden i stedet. Denne fungerer til den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 9

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens an­liggender.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag eller lignende.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen.

Stemmeret har kun kontingentbetalende medlemmer og kan kun ud­øves ved personlig møde.

For personer under 18 år gælder at disse forældre/værge udøver stemmeretten.

Afstemningen foregår ved alm. stemmeflertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

 

§ 10

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 31. marts.

 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

a:  Valg af dirigent

b:  Formandens beretning.

c:  Aflæggelse af regnskabet.

d:  Personvalg i henhold til § 6           

e: Valg af suppleanter (hvert 2. år)

f:  Valg af 2 revisorer (hvert år)

g:  Behandling af indkomne forslag

h:  Fastlæggelse af kontingent

 

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling - vedlagt motiveret dagsorden - kan til enhver tid indkaldes af bestyrel­sen eller når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter krav derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter fremsat krav.

 

§ 12

Ændring til klubbens vedtægter kan ske på hver generalforsamling, når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når 75 % af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant stemmeflertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med sæd­vanlig varsel. Er 75 % af de afgivne stemmer, på den ekstraordinære ge­neralforsamling for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

§ 13

Tegningsret har enten formand, næstformand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves tillige skriftlig accept fra yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede øko­nomiske forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin for­mue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentbetaling. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller på udbyttet af nogen art fra foreningens virksomhed.

 

§ 14

Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun ske på en ekstraordi­nær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for forslagets vedta­gelse.

 

Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes der en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal, uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.

I tilfælde af forenings opløsning tilfalder overskydende midler Dansk Fægte-Forbund til fremme af fægtning i Jylland.

 

§ 15

Foreningen er medlem af DANSK FÆGTE FORBUND og her igennem medlem af Danmarks Idrætsforbund, og er som følge heraf underkastet dis­ses forbunds gældende love og forordninger.

 

§ 16

I tilfælde, hvor nuværende lovs paragraffer intet foreskriver, træffer be­styrelsen suverænt den fornødne afgørelse.

 

Rettet:

12. maj 2005.

26. februar 2014.

18. marts 2015

7. maj 2015

 

Fægteklubben Sydjylland - Træningssted: Brændkjærskolen, Brændkjærgade 92, 6000 Kolding